Activiteiten milieu
Overheid

FERYN MILIEUCONSULENTEN bv krijgt opdrachten van gemeenten, provincies en van het Vlaamse Gewest, ondermeer i.v.m. het samenstellen van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, de milieu-inventaris, de opleiding van de milieuambtenaar, de landschappelijke inrichting van gronden, infrastructuurwerken met aandacht voor het natuurlijk milieu, het opstellen van milieu-educatieve teksten, het opstellen van ecologische studies, het leiden van en het secretariaatswerk voor milieu- en natuurcommissies, en diverse meer. Onze referentielijst voor Vlaanderen:

 • Voor de Stad Waregem maakten we een landschapsstudie van een 25 ha groot terrein, voor de bepaling van de uiteindelijke bestemming van het gebied.
 • De Gemeente Zulte stonden we bij voor de uitvoering van het milieuconvenant, aangegaan met het Ministerie voor de Vlaamse Gemeenschap. We hielpen de Gemeente met de oprichting van de Gemeentelijke Milieuadviesraad.
 • Ook de Gemeente Zonnebeke werd bijgestaan bij de uitvoering van het milieuconvenant. We stonden het Gemeentebestuur bij met de oprichting van de Gemeentelijke Milieuadviesraad. We stelden er het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan op en hielpen bij de samenstelling van de milieu-inventaris. De gemeente werd bijgestaan bij de uitvoering van het GNOP, meerbepaald voor de natuurlijke herinrichting van het kasteelpark.
 • Voor de Gemeente Koekelare stonden we de milieuambtenaar bij voor het opstellen van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan. We stelden er de milieu-inventaris samen.
 • Voor de Stad Wervik hebben we ook het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan en de gemeentelijke milieu-inventaris opgesteld. We werden er aangesteld om landschapsplannen op te stellen in uitvoering van het GNOP en de Stad bij te staan bij de uitvoering van het GNOP.
 • Voor de Stad Kortrijk stelden wij milieu-educatieve teksten op voor publicatie in de stadskrant.
 • We hielpen de Gemeente Knokke-Heist bij het opstellen van de milieu-inventaris in het kader van het milieuconvenant.
 • Voor de Provincie West-Vlaanderen werd een studie gemaakt omtrent de heroriëntering van het gebruik van gronden te Oostende en Oudenburg en begeleidden wij de provincie inzake de mogelijkheden tot het inrichten van een nieuw provinciedomein.
 • Voor de Gemeente Deerlijk hebben wij twee natuureducatieve parken ontworpen (Wijmelbroek en Wilgenhoek). In februari 1998 werd de gemeente laureaat met het Wijmelbroek voor het Natuurfonds van de Koning Boudewijnstichting.
 • Voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Landmaatschappij) werd de ecologische studie uitgevoerd van het Scheldegebied van West-Vlaanderen (van Helkijn tot Kerkhove, 500 ha).
 • De Gemeente Oostrozebeke heeft ons aangesteld voor het opstellen en het opvolgen van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan.
 • In opdracht van AMINAL Afd. Natuur en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werden 3 natuurinrichtingsplannen opgesteld voor waterwingebieden.
 • Voor de Intercommunale Leiedal werd een Synthesenota Natuur opgesteld in het kader van een geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk en werden we aangesteld als landschapsdeskundige voor de studie "Inrichting- en beheervisie voor de Leiekant Marke-Bissegem". Voor Leiedal werd ook een studie ecologie&biodiversiteit uitgevoerd voor twee gebieden gelegen te Moorsele en te Wevelgem als basis voor het realiseren van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het kabinet van de Minister voor Leefmilieu en Natuur werd Jan Feryn aangesteld als secretaris (organisatie, begeleiding, rapportering) van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie voor de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen, vastgesteld voor de Speciale Beschermingszones (Natura 2000 = de habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden).

Ons studiebureau profileert zich ook meer en meer als natuurconsulent voor bedrijven. "Bedrijfsnatuurconsulent" dus. Bedrijven en natuur, het lijkt een eigenaardige combinatie, maar de ervaring leert dat steeds meer bedrijven behoefte hebben natuuradvies in te winnen in functie van een duurzame bedrijfsvoering.

Ondermeer de volgende opdrachten werden uitgevoerd voor bedrijven :

 • aanleggen rietveld voor waterzuivering : Claerhout Harelbeke en Soete Wervik
 • legaliseren en inrichten van een terrein met kalkafvalstoffen tot een natuurgebied voor kalkminnende planten in opdracht van Holcim - Agma-Novobloc Lauwe
 • het ontwerpen en negociëren van natuurontwikkelingsplannen in het kader van de bepaling van de eindafwerking na opvulling van D.O.P.'s en stortplaatsen, ondermeer in opdracht van Inafzo Zonnebeke, Vanheede - Vanheede Landfill Solutions Rumbeke, Lavaert Marke, Lavaert Lauwe, De Meulenaere Snaaskerke, Vuylsteke Oostrozebeke, OB&D Meulebeke, Ronse en De Pinte, Koramic Real Estate (Blak Beerse), Stadsbader Harelbeke, Stevan Lendelede, Wienerberger Rollegem, Wienerberger Zonnebeke, DEC Deme Zelzate
 • organiseren van een openingsevenement voor een afgewerkte en beplante stortplaats (Inafzo Zonnebeke)
 • bomeninventarisatie op een te saneren asbeststortplaats ter bepaling van de grootte van de boscompensatie en de mitigerende maatregelen (De Meuter Mol)
 • broedvogelinventarisatie om de impact van de uitbreiding van een bedrijf in vogelrichtlijngebied in te schatten (Aertssen Stabroek)
 • inventarisatie fauna en flora van onroerend goed van 13,5 ha in functie van de herinrichting als wandelgebied bij hotel (Clemmens Turnhout)
 • inschatting van de invloed op fauna en flora en voorstel milderende en compenserende maatregelen voor een zandontginning en een definitieve opslagplaats voor grond in Beerse (Koramic)
 • uitwerken en realiseren van compenserende maatregelen voor het dempen van een waterput met Kamsalamanders (habitatrichtlijnsoort) : inrichten van een nieuw biotoop te Aalbeke (Koramic)
 • ontwerpen van streekeigen groenschermen (Casier Recycling Deerlijk, Bosschaert Kortrijk, Decospan Menen)
 • schrijven van het hoofdstuk "Fauna en Flora" voor een milieueffectrapport voor een ontginning te Snaaskerke (Verhelst)
 • schrijven van een studie die de invloed bespreekt van het Folkfestival van Dranouter op het nabijgelegen natuurreservaat Eeuwenhout.
 • ontwerpen van natuureducatieve borden voor een stortplaats in afwerking te Rumbeke (Vanheede - Depovan)
 • opstellen van een bosbeheersplan voor een terein van 41 ha (nv De Velden - Eeklo),van 5 ha (Eikenhof - Belsele), van 15 ha (Hooglatem - Sint-Martens-Latem) en van 5 ha (Verniers - Zaffelare)
 • advies inzake droog houden van wegenis zonder impact op het omliggend natuurgebied (AGB Dienstenbedrijf Ninove)
 • advies inzake ecologische inrichting landschapstuinen (De Landtsheer Waarmaarde, Brasoli Sinaai, Dewaele Steendorp, Segers Sint-Niklaas, Bostoen Deinze, Timmermans Belsele, Verschueren Belsele, De Backer Sint-Niklaas, Huyghe Belsele, Schoonhoudt Jan De Clerck Waasmunster, Beluria Bellem-Aalter, De Meulenaer Sint-Niklaas, kasteelpark 't Meerstoel Moerbeke-Waas, Genbrugge Waasmunster, Paermentier Baardegem, Mistugi Gartner Wondelgem)
 • ontwerp broedwanden voor holbewonende diersoorten op gebouwen (Van Leynseele Wortegem, Callens Kluisbergen)
 • advies inzake ecologische inrichting bedrijfsterreinen (Wienerberger Rumst : bevercorridor, corridors voor minder mobiele organismen tussen kleiputten en Rupel en Industrieterrein Kortrijk-Noord)
 • advies inzake het behoud van een oude Plataan tijdens grondsaneringswerken (DEC Kortrijk)
 • advies inzake de herinrichting van vijverwanden ter compensatie voor oppervlakteverkleining (Paridaen Oostkamp)
 • advies inzake landschapsherinrichting ter compensatie voor bouwwerk (De Buysscher Ronse)
 • ontwerpen van meanderende beek binnen vast winterbekken met broekbos als groenscherm (Vanheede Environmental Services Geluwe) en een meanderende beek met zandvang en waterbuffer nabij stortplaats (Vanheede Landfill Solutions Rumbeke)
 • ontwerpen van oeverzwaluwenwand met foerageergebied (Vanheede Landfill Solutions Rumbeke)
 • visualisatie toekomstige groenschermen en landschapsinrichting (Decospan Menen , Vanheede Landfill Solutions Rumbeke en Vanheede Environment Group Menen, Libeltex Meulebeke, Eggermont Deinze)
 • schrijven van het hoofdstuk Ecologie voor het behalen van het BREEAM-certificaat voor bouwwerken (Magnetrol Zele, Wienerberger Waregem, Texaco Drongen)
 • veldinventaris + schrijven van een nota inzake de relatieve ecologische waarde van een complex van biotopen in een woonuitbreidingsgebied teneinde bepaling van de zones die ecologisch het meest en het minst geschikt zijn voor bebouwing (Matexi Beveren)
 • veldinvenatris + schrijven natuurinrichtingsnota met volumewinst, organiseren (wetenschappelijke onderbouwing, praktische afspraken, praktische verhuis) verhuisactie Europees beschermde soort (Rode Bosmier), toekomstbeelden na natuurinrichting, advies inzake invasieven (DEME Terranova Zelzate)
 • invasievennota met advies behandeling invasieven (OVMB Gent Zeehaven)
 • tekenen groenplan bij bouwwerken (Megent Erpe)
 • ontwikkelen van een concept voor het behoud van een beschermde broedvogelsoort (Kuifleeuwerik) op een te bebouwen bedrijfsterrein (Leiedal Kuurne)
 • trektellingen inzake de passage van trekvogels langs een geplande windmolensite (Encon Kortemark)
 • schrijven visienota voor de landschappelijke inrichting van voetbalpleinen en oefenterreinen in een natuurlijke context (KBVB Koninklijke Belgische Voetbalbond Lembeek)
 • diverse passende beoordelingen voor werken die een invloed hebben op natuur of biodiversiteit, incl. het uitwerken van mitigerende maatregelen (Marintec Boom, Callens Kluisbergen, …).

Jan Feryn is natuurgids sinds 1984, heeft ervaring inzake het inventariseren van vogels, bloeiende planten, amfibieën, libellen, vlinders en nachtvlinders.

Hij inventariseerde de vogels van ondermeer het Park van Heule (1979), Bellegembos (1983), de Kleiputten 't Hoge (1983), de Anzegemse bossen (1997), diverse blokken voor het INBO-project Vlaamse Broedvogelatlas (Spiere, Waregem, 2000-2003), een deel van de Gavers te Harelbeke (2002-2007), de spoorwegberm Sint-Denijs-Spiere (2004-2006), een blok in Kuurne-Lendelede voor het INBO-project Algemene Broedvogels (sinds 2007), enz.

Hij publiceerde in dit verband ondermeer een paper over de flora langs de Markebeek (1980), een reeks Veldornithologische Jaarboeken (1983-1987), de Broedvogelatlas Zuid-West-Vlaanderen (ism Provincie West-Vlaanderen, 1995) en diverse artikels in Oriolus (veldornithologisch tijdschrift Vlaanderen), Klimop, Ornis Flandriae, enz.

Jan Feryn werd erkend als MER-deskundige in de disciplilne "Fauna en flora" bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege dd. 25.09.2009.