Milieuvergunningsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten (VLAREM)
  • Samenstelling vergunningsaanvraagdossiers (milieu- en ontginningsvergunningen)
  • Dossierverdediging bij de Provinciale en Gewestelijke milieuvergunnings-commissies
  • Beroepsdossiers
  • Samenstellen van het Integraal Milieujaarverslag
  • Advies bij de toepassing van de vergunningsvoorwaarden (Vlarem II) en het meer milieuvriendelijk produceren
  • Het opstellen van werkplannen, registers en voortgangsrapporten
  • Het opstellen van diverse milieuverslagen en -rapporten
  • Saneringsstudies
  • Opstellen van decretale milieu-audits
  • De administratieve begeleiding bij de uitbating van stortplaatsen en ontginningen; FERYN MILIEUCONSULENTEN bv is door AMINAL Afdeling Milieu-inspectie aanvaard als deskundige voor de begeleiding van de inrichting en afwerking van stortplaatsen ("aanvaard deskundige" zoals beschreven in Vlarem titel II, Afd. 5.2.4)